Pitch

Chia đông từ “pitch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pitch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pitch

Quá khứ đơn
  • pitched

Quá khứ phân từ
  • pitched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pitch

you
pitch

he/she/it
pitches

we
pitch

you
pitch

they
pitch

Thì hiện tại continuous

I
am pitching

you
are pitching

he/she/it
is pitching

we
are pitching

you
are pitching

they
are pitching

Quá khứ đơn

I
pitched

you
pitched

he/she/it
pitched

we
pitched

you
pitched

they
pitched

Quá khứ tiếp diễn

I
was pitching

you
were pitching

he/she/it
was pitching

we
were pitching

you
were pitching

they
were pitching

Hiện tại hoàn thành

I
have pitched

you
have pitched

he/she/it
has pitched

we
have pitched

you
have pitched

they
have pitched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pitching

you
have been pitching

he/she/it
has been pitching

we
have been pitching

you
have been pitching

they
have been pitching

Quá khứ hoàn thành

I
had pitched

you
had pitched

he/she/it
had pitched

we
had pitched

you
had pitched

they
had pitched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pitching

you
had been pitching

he/she/it
had been pitching

we
had been pitching

you
had been pitching

they
had been pitching

Tương lại đơn

I
will pitch

you
will pitch

he/she/it
will pitch

we
will pitch

you
will pitch

they
will pitch

Tương lại tiếp diễn

I
will be pitching

you
will be pitching

he/she/it
will be pitching

we
will be pitching

you
will be pitching

they
will be pitching

Tương lại hoàn thành

I
will have pitched

you
will have pitched

he/she/it
will have pitched

we
will have pitched

you
will have pitched

they
will have pitched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pitching

you
will have been pitching

he/she/it
will have been pitching

we
will have been pitching

you
will have been pitching

they
will have been pitching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.