Pinch

Chia đông từ “pinch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pinch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pinch

Quá khứ đơn
  • pinched

Quá khứ phân từ
  • pinched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pinch

you
pinch

he/she/it
pinches

we
pinch

you
pinch

they
pinch

Thì hiện tại continuous

I
am pinching

you
are pinching

he/she/it
is pinching

we
are pinching

you
are pinching

they
are pinching

Quá khứ đơn

I
pinched

you
pinched

he/she/it
pinched

we
pinched

you
pinched

they
pinched

Quá khứ tiếp diễn

I
was pinching

you
were pinching

he/she/it
was pinching

we
were pinching

you
were pinching

they
were pinching

Hiện tại hoàn thành

I
have pinched

you
have pinched

he/she/it
has pinched

we
have pinched

you
have pinched

they
have pinched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pinching

you
have been pinching

he/she/it
has been pinching

we
have been pinching

you
have been pinching

they
have been pinching

Quá khứ hoàn thành

I
had pinched

you
had pinched

he/she/it
had pinched

we
had pinched

you
had pinched

they
had pinched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pinching

you
had been pinching

he/she/it
had been pinching

we
had been pinching

you
had been pinching

they
had been pinching

Tương lại đơn

I
will pinch

you
will pinch

he/she/it
will pinch

we
will pinch

you
will pinch

they
will pinch

Tương lại tiếp diễn

I
will be pinching

you
will be pinching

he/she/it
will be pinching

we
will be pinching

you
will be pinching

they
will be pinching

Tương lại hoàn thành

I
will have pinched

you
will have pinched

he/she/it
will have pinched

we
will have pinched

you
will have pinched

they
will have pinched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pinching

you
will have been pinching

he/she/it
will have been pinching

we
will have been pinching

you
will have been pinching

they
will have been pinching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.