Picture

Chia đông từ “picture” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ picture. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to picture

Quá khứ đơn
  • pictured

Quá khứ phân từ
  • pictured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
picture

you
picture

he/she/it
pictures

we
picture

you
picture

they
picture

Thì hiện tại continuous

I
am picturing

you
are picturing

he/she/it
is picturing

we
are picturing

you
are picturing

they
are picturing

Quá khứ đơn

I
pictured

you
pictured

he/she/it
pictured

we
pictured

you
pictured

they
pictured

Quá khứ tiếp diễn

I
was picturing

you
were picturing

he/she/it
was picturing

we
were picturing

you
were picturing

they
were picturing

Hiện tại hoàn thành

I
have pictured

you
have pictured

he/she/it
has pictured

we
have pictured

you
have pictured

they
have pictured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been picturing

you
have been picturing

he/she/it
has been picturing

we
have been picturing

you
have been picturing

they
have been picturing

Quá khứ hoàn thành

I
had pictured

you
had pictured

he/she/it
had pictured

we
had pictured

you
had pictured

they
had pictured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been picturing

you
had been picturing

he/she/it
had been picturing

we
had been picturing

you
had been picturing

they
had been picturing

Tương lại đơn

I
will picture

you
will picture

he/she/it
will picture

we
will picture

you
will picture

they
will picture

Tương lại tiếp diễn

I
will be picturing

you
will be picturing

he/she/it
will be picturing

we
will be picturing

you
will be picturing

they
will be picturing

Tương lại hoàn thành

I
will have pictured

you
will have pictured

he/she/it
will have pictured

we
will have pictured

you
will have pictured

they
will have pictured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been picturing

you
will have been picturing

he/she/it
will have been picturing

we
will have been picturing

you
will have been picturing

they
will have been picturing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.