Pick

Chia đông từ “pick” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pick. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pick

Quá khứ đơn
  • picked

Quá khứ phân từ
  • picked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pick

you
pick

he/she/it
picks

we
pick

you
pick

they
pick

Thì hiện tại continuous

I
am picking

you
are picking

he/she/it
is picking

we
are picking

you
are picking

they
are picking

Quá khứ đơn

I
picked

you
picked

he/she/it
picked

we
picked

you
picked

they
picked

Quá khứ tiếp diễn

I
was picking

you
were picking

he/she/it
was picking

we
were picking

you
were picking

they
were picking

Hiện tại hoàn thành

I
have picked

you
have picked

he/she/it
has picked

we
have picked

you
have picked

they
have picked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been picking

you
have been picking

he/she/it
has been picking

we
have been picking

you
have been picking

they
have been picking

Quá khứ hoàn thành

I
had picked

you
had picked

he/she/it
had picked

we
had picked

you
had picked

they
had picked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been picking

you
had been picking

he/she/it
had been picking

we
had been picking

you
had been picking

they
had been picking

Tương lại đơn

I
will pick

you
will pick

he/she/it
will pick

we
will pick

you
will pick

they
will pick

Tương lại tiếp diễn

I
will be picking

you
will be picking

he/she/it
will be picking

we
will be picking

you
will be picking

they
will be picking

Tương lại hoàn thành

I
will have picked

you
will have picked

he/she/it
will have picked

we
will have picked

you
will have picked

they
will have picked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been picking

you
will have been picking

he/she/it
will have been picking

we
will have been picking

you
will have been picking

they
will have been picking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.