Phone

Chia đông từ “phone” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ phone. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to phone

Quá khứ đơn
  • phoned

Quá khứ phân từ
  • phoned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
phone

you
phone

he/she/it
phones

we
phone

you
phone

they
phone

Thì hiện tại continuous

I
am phoning

you
are phoning

he/she/it
is phoning

we
are phoning

you
are phoning

they
are phoning

Quá khứ đơn

I
phoned

you
phoned

he/she/it
phoned

we
phoned

you
phoned

they
phoned

Quá khứ tiếp diễn

I
was phoning

you
were phoning

he/she/it
was phoning

we
were phoning

you
were phoning

they
were phoning

Hiện tại hoàn thành

I
have phoned

you
have phoned

he/she/it
has phoned

we
have phoned

you
have phoned

they
have phoned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been phoning

you
have been phoning

he/she/it
has been phoning

we
have been phoning

you
have been phoning

they
have been phoning

Quá khứ hoàn thành

I
had phoned

you
had phoned

he/she/it
had phoned

we
had phoned

you
had phoned

they
had phoned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been phoning

you
had been phoning

he/she/it
had been phoning

we
had been phoning

you
had been phoning

they
had been phoning

Tương lại đơn

I
will phone

you
will phone

he/she/it
will phone

we
will phone

you
will phone

they
will phone

Tương lại tiếp diễn

I
will be phoning

you
will be phoning

he/she/it
will be phoning

we
will be phoning

you
will be phoning

they
will be phoning

Tương lại hoàn thành

I
will have phoned

you
will have phoned

he/she/it
will have phoned

we
will have phoned

you
will have phoned

they
will have phoned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been phoning

you
will have been phoning

he/she/it
will have been phoning

we
will have been phoning

you
will have been phoning

they
will have been phoning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.