Persuade

Chia đông từ “persuade” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ persuade. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to persuade

Quá khứ đơn
  • persuaded

Quá khứ phân từ
  • persuaded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
persuade

you
persuade

he/she/it
persuades

we
persuade

you
persuade

they
persuade

Thì hiện tại continuous

I
am persuading

you
are persuading

he/she/it
is persuading

we
are persuading

you
are persuading

they
are persuading

Quá khứ đơn

I
persuaded

you
persuaded

he/she/it
persuaded

we
persuaded

you
persuaded

they
persuaded

Quá khứ tiếp diễn

I
was persuading

you
were persuading

he/she/it
was persuading

we
were persuading

you
were persuading

they
were persuading

Hiện tại hoàn thành

I
have persuaded

you
have persuaded

he/she/it
has persuaded

we
have persuaded

you
have persuaded

they
have persuaded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been persuading

you
have been persuading

he/she/it
has been persuading

we
have been persuading

you
have been persuading

they
have been persuading

Quá khứ hoàn thành

I
had persuaded

you
had persuaded

he/she/it
had persuaded

we
had persuaded

you
had persuaded

they
had persuaded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been persuading

you
had been persuading

he/she/it
had been persuading

we
had been persuading

you
had been persuading

they
had been persuading

Tương lại đơn

I
will persuade

you
will persuade

he/she/it
will persuade

we
will persuade

you
will persuade

they
will persuade

Tương lại tiếp diễn

I
will be persuading

you
will be persuading

he/she/it
will be persuading

we
will be persuading

you
will be persuading

they
will be persuading

Tương lại hoàn thành

I
will have persuaded

you
will have persuaded

he/she/it
will have persuaded

we
will have persuaded

you
will have persuaded

they
will have persuaded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been persuading

you
will have been persuading

he/she/it
will have been persuading

we
will have been persuading

you
will have been persuading

they
will have been persuading

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.