Personify

Chia đông từ “personify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ personify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to personify

Quá khứ đơn
  • personified

Quá khứ phân từ
  • personified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
personify

you
personify

he/she/it
personifies

we
personify

you
personify

they
personify

Thì hiện tại continuous

I
am personifying

you
are personifying

he/she/it
is personifying

we
are personifying

you
are personifying

they
are personifying

Quá khứ đơn

I
personified

you
personified

he/she/it
personified

we
personified

you
personified

they
personified

Quá khứ tiếp diễn

I
was personifying

you
were personifying

he/she/it
was personifying

we
were personifying

you
were personifying

they
were personifying

Hiện tại hoàn thành

I
have personified

you
have personified

he/she/it
has personified

we
have personified

you
have personified

they
have personified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been personifying

you
have been personifying

he/she/it
has been personifying

we
have been personifying

you
have been personifying

they
have been personifying

Quá khứ hoàn thành

I
had personified

you
had personified

he/she/it
had personified

we
had personified

you
had personified

they
had personified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been personifying

you
had been personifying

he/she/it
had been personifying

we
had been personifying

you
had been personifying

they
had been personifying

Tương lại đơn

I
will personify

you
will personify

he/she/it
will personify

we
will personify

you
will personify

they
will personify

Tương lại tiếp diễn

I
will be personifying

you
will be personifying

he/she/it
will be personifying

we
will be personifying

you
will be personifying

they
will be personifying

Tương lại hoàn thành

I
will have personified

you
will have personified

he/she/it
will have personified

we
will have personified

you
will have personified

they
will have personified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been personifying

you
will have been personifying

he/she/it
will have been personifying

we
will have been personifying

you
will have been personifying

they
will have been personifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.