Persecute

Chia đông từ “persecute” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ persecute. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to persecute

Quá khứ đơn
  • persecuted

Quá khứ phân từ
  • persecuted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
persecute

you
persecute

he/she/it
persecutes

we
persecute

you
persecute

they
persecute

Thì hiện tại continuous

I
am persecuting

you
are persecuting

he/she/it
is persecuting

we
are persecuting

you
are persecuting

they
are persecuting

Quá khứ đơn

I
persecuted

you
persecuted

he/she/it
persecuted

we
persecuted

you
persecuted

they
persecuted

Quá khứ tiếp diễn

I
was persecuting

you
were persecuting

he/she/it
was persecuting

we
were persecuting

you
were persecuting

they
were persecuting

Hiện tại hoàn thành

I
have persecuted

you
have persecuted

he/she/it
has persecuted

we
have persecuted

you
have persecuted

they
have persecuted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been persecuting

you
have been persecuting

he/she/it
has been persecuting

we
have been persecuting

you
have been persecuting

they
have been persecuting

Quá khứ hoàn thành

I
had persecuted

you
had persecuted

he/she/it
had persecuted

we
had persecuted

you
had persecuted

they
had persecuted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been persecuting

you
had been persecuting

he/she/it
had been persecuting

we
had been persecuting

you
had been persecuting

they
had been persecuting

Tương lại đơn

I
will persecute

you
will persecute

he/she/it
will persecute

we
will persecute

you
will persecute

they
will persecute

Tương lại tiếp diễn

I
will be persecuting

you
will be persecuting

he/she/it
will be persecuting

we
will be persecuting

you
will be persecuting

they
will be persecuting

Tương lại hoàn thành

I
will have persecuted

you
will have persecuted

he/she/it
will have persecuted

we
will have persecuted

you
will have persecuted

they
will have persecuted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been persecuting

you
will have been persecuting

he/she/it
will have been persecuting

we
will have been persecuting

you
will have been persecuting

they
will have been persecuting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.