Pepper

Chia đông từ “pepper” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pepper. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pepper

Quá khứ đơn
  • peppered

Quá khứ phân từ
  • peppered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pepper

you
pepper

he/she/it
peppers

we
pepper

you
pepper

they
pepper

Thì hiện tại continuous

I
am peppering

you
are peppering

he/she/it
is peppering

we
are peppering

you
are peppering

they
are peppering

Quá khứ đơn

I
peppered

you
peppered

he/she/it
peppered

we
peppered

you
peppered

they
peppered

Quá khứ tiếp diễn

I
was peppering

you
were peppering

he/she/it
was peppering

we
were peppering

you
were peppering

they
were peppering

Hiện tại hoàn thành

I
have peppered

you
have peppered

he/she/it
has peppered

we
have peppered

you
have peppered

they
have peppered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been peppering

you
have been peppering

he/she/it
has been peppering

we
have been peppering

you
have been peppering

they
have been peppering

Quá khứ hoàn thành

I
had peppered

you
had peppered

he/she/it
had peppered

we
had peppered

you
had peppered

they
had peppered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been peppering

you
had been peppering

he/she/it
had been peppering

we
had been peppering

you
had been peppering

they
had been peppering

Tương lại đơn

I
will pepper

you
will pepper

he/she/it
will pepper

we
will pepper

you
will pepper

they
will pepper

Tương lại tiếp diễn

I
will be peppering

you
will be peppering

he/she/it
will be peppering

we
will be peppering

you
will be peppering

they
will be peppering

Tương lại hoàn thành

I
will have peppered

you
will have peppered

he/she/it
will have peppered

we
will have peppered

you
will have peppered

they
will have peppered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been peppering

you
will have been peppering

he/she/it
will have been peppering

we
will have been peppering

you
will have been peppering

they
will have been peppering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.