Penetrate

Chia đông từ “penetrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ penetrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to penetrate

Quá khứ đơn
  • penetrated

Quá khứ phân từ
  • penetrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
penetrate

you
penetrate

he/she/it
penetrates

we
penetrate

you
penetrate

they
penetrate

Thì hiện tại continuous

I
am penetrating

you
are penetrating

he/she/it
is penetrating

we
are penetrating

you
are penetrating

they
are penetrating

Quá khứ đơn

I
penetrated

you
penetrated

he/she/it
penetrated

we
penetrated

you
penetrated

they
penetrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was penetrating

you
were penetrating

he/she/it
was penetrating

we
were penetrating

you
were penetrating

they
were penetrating

Hiện tại hoàn thành

I
have penetrated

you
have penetrated

he/she/it
has penetrated

we
have penetrated

you
have penetrated

they
have penetrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been penetrating

you
have been penetrating

he/she/it
has been penetrating

we
have been penetrating

you
have been penetrating

they
have been penetrating

Quá khứ hoàn thành

I
had penetrated

you
had penetrated

he/she/it
had penetrated

we
had penetrated

you
had penetrated

they
had penetrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been penetrating

you
had been penetrating

he/she/it
had been penetrating

we
had been penetrating

you
had been penetrating

they
had been penetrating

Tương lại đơn

I
will penetrate

you
will penetrate

he/she/it
will penetrate

we
will penetrate

you
will penetrate

they
will penetrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be penetrating

you
will be penetrating

he/she/it
will be penetrating

we
will be penetrating

you
will be penetrating

they
will be penetrating

Tương lại hoàn thành

I
will have penetrated

you
will have penetrated

he/she/it
will have penetrated

we
will have penetrated

you
will have penetrated

they
will have penetrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been penetrating

you
will have been penetrating

he/she/it
will have been penetrating

we
will have been penetrating

you
will have been penetrating

they
will have been penetrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.