Peg

Chia đông từ “peg” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ peg. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to peg

Quá khứ đơn
  • pegged

Quá khứ phân từ
  • pegged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
peg

you
peg

he/she/it
pegs

we
peg

you
peg

they
peg

Thì hiện tại continuous

I
am pegging

you
are pegging

he/she/it
is pegging

we
are pegging

you
are pegging

they
are pegging

Quá khứ đơn

I
pegged

you
pegged

he/she/it
pegged

we
pegged

you
pegged

they
pegged

Quá khứ tiếp diễn

I
was pegging

you
were pegging

he/she/it
was pegging

we
were pegging

you
were pegging

they
were pegging

Hiện tại hoàn thành

I
have pegged

you
have pegged

he/she/it
has pegged

we
have pegged

you
have pegged

they
have pegged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pegging

you
have been pegging

he/she/it
has been pegging

we
have been pegging

you
have been pegging

they
have been pegging

Quá khứ hoàn thành

I
had pegged

you
had pegged

he/she/it
had pegged

we
had pegged

you
had pegged

they
had pegged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pegging

you
had been pegging

he/she/it
had been pegging

we
had been pegging

you
had been pegging

they
had been pegging

Tương lại đơn

I
will peg

you
will peg

he/she/it
will peg

we
will peg

you
will peg

they
will peg

Tương lại tiếp diễn

I
will be pegging

you
will be pegging

he/she/it
will be pegging

we
will be pegging

you
will be pegging

they
will be pegging

Tương lại hoàn thành

I
will have pegged

you
will have pegged

he/she/it
will have pegged

we
will have pegged

you
will have pegged

they
will have pegged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pegging

you
will have been pegging

he/she/it
will have been pegging

we
will have been pegging

you
will have been pegging

they
will have been pegging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.