Peer

Chia đông từ “peer” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ peer. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to peer

Quá khứ đơn
  • peered

Quá khứ phân từ
  • peered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
peer

you
peer

he/she/it
peers

we
peer

you
peer

they
peer

Thì hiện tại continuous

I
am peering

you
are peering

he/she/it
is peering

we
are peering

you
are peering

they
are peering

Quá khứ đơn

I
peered

you
peered

he/she/it
peered

we
peered

you
peered

they
peered

Quá khứ tiếp diễn

I
was peering

you
were peering

he/she/it
was peering

we
were peering

you
were peering

they
were peering

Hiện tại hoàn thành

I
have peered

you
have peered

he/she/it
has peered

we
have peered

you
have peered

they
have peered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been peering

you
have been peering

he/she/it
has been peering

we
have been peering

you
have been peering

they
have been peering

Quá khứ hoàn thành

I
had peered

you
had peered

he/she/it
had peered

we
had peered

you
had peered

they
had peered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been peering

you
had been peering

he/she/it
had been peering

we
had been peering

you
had been peering

they
had been peering

Tương lại đơn

I
will peer

you
will peer

he/she/it
will peer

we
will peer

you
will peer

they
will peer

Tương lại tiếp diễn

I
will be peering

you
will be peering

he/she/it
will be peering

we
will be peering

you
will be peering

they
will be peering

Tương lại hoàn thành

I
will have peered

you
will have peered

he/she/it
will have peered

we
will have peered

you
will have peered

they
will have peered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been peering

you
will have been peering

he/she/it
will have been peering

we
will have been peering

you
will have been peering

they
will have been peering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.