Peep

Chia đông từ “peep” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ peep. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to peep

Quá khứ đơn
  • peeped

Quá khứ phân từ
  • peeped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
peep

you
peep

he/she/it
peeps

we
peep

you
peep

they
peep

Thì hiện tại continuous

I
am peeping

you
are peeping

he/she/it
is peeping

we
are peeping

you
are peeping

they
are peeping

Quá khứ đơn

I
peeped

you
peeped

he/she/it
peeped

we
peeped

you
peeped

they
peeped

Quá khứ tiếp diễn

I
was peeping

you
were peeping

he/she/it
was peeping

we
were peeping

you
were peeping

they
were peeping

Hiện tại hoàn thành

I
have peeped

you
have peeped

he/she/it
has peeped

we
have peeped

you
have peeped

they
have peeped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been peeping

you
have been peeping

he/she/it
has been peeping

we
have been peeping

you
have been peeping

they
have been peeping

Quá khứ hoàn thành

I
had peeped

you
had peeped

he/she/it
had peeped

we
had peeped

you
had peeped

they
had peeped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been peeping

you
had been peeping

he/she/it
had been peeping

we
had been peeping

you
had been peeping

they
had been peeping

Tương lại đơn

I
will peep

you
will peep

he/she/it
will peep

we
will peep

you
will peep

they
will peep

Tương lại tiếp diễn

I
will be peeping

you
will be peeping

he/she/it
will be peeping

we
will be peeping

you
will be peeping

they
will be peeping

Tương lại hoàn thành

I
will have peeped

you
will have peeped

he/she/it
will have peeped

we
will have peeped

you
will have peeped

they
will have peeped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been peeping

you
will have been peeping

he/she/it
will have been peeping

we
will have been peeping

you
will have been peeping

they
will have been peeping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.