Peel

Chia đông từ “peel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ peel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to peel

Quá khứ đơn
  • peeled

Quá khứ phân từ
  • peeled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
peel

you
peel

he/she/it
peels

we
peel

you
peel

they
peel

Thì hiện tại continuous

I
am peeling

you
are peeling

he/she/it
is peeling

we
are peeling

you
are peeling

they
are peeling

Quá khứ đơn

I
peeled

you
peeled

he/she/it
peeled

we
peeled

you
peeled

they
peeled

Quá khứ tiếp diễn

I
was peeling

you
were peeling

he/she/it
was peeling

we
were peeling

you
were peeling

they
were peeling

Hiện tại hoàn thành

I
have peeled

you
have peeled

he/she/it
has peeled

we
have peeled

you
have peeled

they
have peeled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been peeling

you
have been peeling

he/she/it
has been peeling

we
have been peeling

you
have been peeling

they
have been peeling

Quá khứ hoàn thành

I
had peeled

you
had peeled

he/she/it
had peeled

we
had peeled

you
had peeled

they
had peeled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been peeling

you
had been peeling

he/she/it
had been peeling

we
had been peeling

you
had been peeling

they
had been peeling

Tương lại đơn

I
will peel

you
will peel

he/she/it
will peel

we
will peel

you
will peel

they
will peel

Tương lại tiếp diễn

I
will be peeling

you
will be peeling

he/she/it
will be peeling

we
will be peeling

you
will be peeling

they
will be peeling

Tương lại hoàn thành

I
will have peeled

you
will have peeled

he/she/it
will have peeled

we
will have peeled

you
will have peeled

they
will have peeled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been peeling

you
will have been peeling

he/she/it
will have been peeling

we
will have been peeling

you
will have been peeling

they
will have been peeling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.