Pedal

Chia đông từ “pedal” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pedal. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pedal

Quá khứ đơn
  • pedaled; pedalled

Quá khứ phân từ
  • pedaled; pedalled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pedal

you
pedal

he/she/it
pedals

we
pedal

you
pedal

they
pedal

Thì hiện tại continuous

I
am pedaling; pedalling

you
are pedaling; pedalling

he/she/it
is pedaling; pedalling

we
are pedaling; pedalling

you
are pedaling; pedalling

they
are pedaling; pedalling

Quá khứ đơn

I
pedaled; pedalled

you
pedaled; pedalled

he/she/it
pedaled; pedalled

we
pedaled; pedalled

you
pedaled; pedalled

they
pedaled; pedalled

Quá khứ tiếp diễn

I
was pedaling; pedalling

you
were pedaling; pedalling

he/she/it
was pedaling; pedalling

we
were pedaling; pedalling

you
were pedaling; pedalling

they
were pedaling; pedalling

Hiện tại hoàn thành

I
have pedaled; pedalled

you
have pedaled; pedalled

he/she/it
has pedaled; pedalled

we
have pedaled; pedalled

you
have pedaled; pedalled

they
have pedaled; pedalled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pedaling; pedalling

you
have been pedaling; pedalling

he/she/it
has been pedaling; pedalling

we
have been pedaling; pedalling

you
have been pedaling; pedalling

they
have been pedaling; pedalling

Quá khứ hoàn thành

I
had pedaled; pedalled

you
had pedaled; pedalled

he/she/it
had pedaled; pedalled

we
had pedaled; pedalled

you
had pedaled; pedalled

they
had pedaled; pedalled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pedaling; pedalling

you
had been pedaling; pedalling

he/she/it
had been pedaling; pedalling

we
had been pedaling; pedalling

you
had been pedaling; pedalling

they
had been pedaling; pedalling

Tương lại đơn

I
will pedal

you
will pedal

he/she/it
will pedal

we
will pedal

you
will pedal

they
will pedal

Tương lại tiếp diễn

I
will be pedaling; pedalling

you
will be pedaling; pedalling

he/she/it
will be pedaling; pedalling

we
will be pedaling; pedalling

you
will be pedaling; pedalling

they
will be pedaling; pedalling

Tương lại hoàn thành

I
will have pedaled; pedalled

you
will have pedaled; pedalled

he/she/it
will have pedaled; pedalled

we
will have pedaled; pedalled

you
will have pedaled; pedalled

they
will have pedaled; pedalled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pedaling; pedalling

you
will have been pedaling; pedalling

he/she/it
will have been pedaling; pedalling

we
will have been pedaling; pedalling

you
will have been pedaling; pedalling

they
will have been pedaling; pedalling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.