Pattern

Chia đông từ “pattern” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pattern. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pattern

Quá khứ đơn
  • patterned

Quá khứ phân từ
  • patterned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pattern

you
pattern

he/she/it
patterns

we
pattern

you
pattern

they
pattern

Thì hiện tại continuous

I
am patterning

you
are patterning

he/she/it
is patterning

we
are patterning

you
are patterning

they
are patterning

Quá khứ đơn

I
patterned

you
patterned

he/she/it
patterned

we
patterned

you
patterned

they
patterned

Quá khứ tiếp diễn

I
was patterning

you
were patterning

he/she/it
was patterning

we
were patterning

you
were patterning

they
were patterning

Hiện tại hoàn thành

I
have patterned

you
have patterned

he/she/it
has patterned

we
have patterned

you
have patterned

they
have patterned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been patterning

you
have been patterning

he/she/it
has been patterning

we
have been patterning

you
have been patterning

they
have been patterning

Quá khứ hoàn thành

I
had patterned

you
had patterned

he/she/it
had patterned

we
had patterned

you
had patterned

they
had patterned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been patterning

you
had been patterning

he/she/it
had been patterning

we
had been patterning

you
had been patterning

they
had been patterning

Tương lại đơn

I
will pattern

you
will pattern

he/she/it
will pattern

we
will pattern

you
will pattern

they
will pattern

Tương lại tiếp diễn

I
will be patterning

you
will be patterning

he/she/it
will be patterning

we
will be patterning

you
will be patterning

they
will be patterning

Tương lại hoàn thành

I
will have patterned

you
will have patterned

he/she/it
will have patterned

we
will have patterned

you
will have patterned

they
will have patterned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been patterning

you
will have been patterning

he/she/it
will have been patterning

we
will have been patterning

you
will have been patterning

they
will have been patterning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.