Patrol

Chia đông từ “patrol” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ patrol. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to patrol

Quá khứ đơn
  • patrolled

Quá khứ phân từ
  • patrolled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
patrol

you
patrol

he/she/it
patrols

we
patrol

you
patrol

they
patrol

Thì hiện tại continuous

I
am patrolling

you
are patrolling

he/she/it
is patrolling

we
are patrolling

you
are patrolling

they
are patrolling

Quá khứ đơn

I
patrolled

you
patrolled

he/she/it
patrolled

we
patrolled

you
patrolled

they
patrolled

Quá khứ tiếp diễn

I
was patrolling

you
were patrolling

he/she/it
was patrolling

we
were patrolling

you
were patrolling

they
were patrolling

Hiện tại hoàn thành

I
have patrolled

you
have patrolled

he/she/it
has patrolled

we
have patrolled

you
have patrolled

they
have patrolled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been patrolling

you
have been patrolling

he/she/it
has been patrolling

we
have been patrolling

you
have been patrolling

they
have been patrolling

Quá khứ hoàn thành

I
had patrolled

you
had patrolled

he/she/it
had patrolled

we
had patrolled

you
had patrolled

they
had patrolled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been patrolling

you
had been patrolling

he/she/it
had been patrolling

we
had been patrolling

you
had been patrolling

they
had been patrolling

Tương lại đơn

I
will patrol

you
will patrol

he/she/it
will patrol

we
will patrol

you
will patrol

they
will patrol

Tương lại tiếp diễn

I
will be patrolling

you
will be patrolling

he/she/it
will be patrolling

we
will be patrolling

you
will be patrolling

they
will be patrolling

Tương lại hoàn thành

I
will have patrolled

you
will have patrolled

he/she/it
will have patrolled

we
will have patrolled

you
will have patrolled

they
will have patrolled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been patrolling

you
will have been patrolling

he/she/it
will have been patrolling

we
will have been patrolling

you
will have been patrolling

they
will have been patrolling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.