Parody

Chia đông từ “parody” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ parody. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to parody

Quá khứ đơn
  • parodied

Quá khứ phân từ
  • parodied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
parody

you
parody

he/she/it
parodies

we
parody

you
parody

they
parody

Thì hiện tại continuous

I
am parodying

you
are parodying

he/she/it
is parodying

we
are parodying

you
are parodying

they
are parodying

Quá khứ đơn

I
parodied

you
parodied

he/she/it
parodied

we
parodied

you
parodied

they
parodied

Quá khứ tiếp diễn

I
was parodying

you
were parodying

he/she/it
was parodying

we
were parodying

you
were parodying

they
were parodying

Hiện tại hoàn thành

I
have parodied

you
have parodied

he/she/it
has parodied

we
have parodied

you
have parodied

they
have parodied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been parodying

you
have been parodying

he/she/it
has been parodying

we
have been parodying

you
have been parodying

they
have been parodying

Quá khứ hoàn thành

I
had parodied

you
had parodied

he/she/it
had parodied

we
had parodied

you
had parodied

they
had parodied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been parodying

you
had been parodying

he/she/it
had been parodying

we
had been parodying

you
had been parodying

they
had been parodying

Tương lại đơn

I
will parody

you
will parody

he/she/it
will parody

we
will parody

you
will parody

they
will parody

Tương lại tiếp diễn

I
will be parodying

you
will be parodying

he/she/it
will be parodying

we
will be parodying

you
will be parodying

they
will be parodying

Tương lại hoàn thành

I
will have parodied

you
will have parodied

he/she/it
will have parodied

we
will have parodied

you
will have parodied

they
will have parodied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been parodying

you
will have been parodying

he/she/it
will have been parodying

we
will have been parodying

you
will have been parodying

they
will have been parodying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.