Pare

Chia đông từ “pare” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pare. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pare

Quá khứ đơn
  • pared

Quá khứ phân từ
  • pared

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pare

you
pare

he/she/it
pares

we
pare

you
pare

they
pare

Thì hiện tại continuous

I
am paring

you
are paring

he/she/it
is paring

we
are paring

you
are paring

they
are paring

Quá khứ đơn

I
pared

you
pared

he/she/it
pared

we
pared

you
pared

they
pared

Quá khứ tiếp diễn

I
was paring

you
were paring

he/she/it
was paring

we
were paring

you
were paring

they
were paring

Hiện tại hoàn thành

I
have pared

you
have pared

he/she/it
has pared

we
have pared

you
have pared

they
have pared

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been paring

you
have been paring

he/she/it
has been paring

we
have been paring

you
have been paring

they
have been paring

Quá khứ hoàn thành

I
had pared

you
had pared

he/she/it
had pared

we
had pared

you
had pared

they
had pared

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been paring

you
had been paring

he/she/it
had been paring

we
had been paring

you
had been paring

they
had been paring

Tương lại đơn

I
will pare

you
will pare

he/she/it
will pare

we
will pare

you
will pare

they
will pare

Tương lại tiếp diễn

I
will be paring

you
will be paring

he/she/it
will be paring

we
will be paring

you
will be paring

they
will be paring

Tương lại hoàn thành

I
will have pared

you
will have pared

he/she/it
will have pared

we
will have pared

you
will have pared

they
will have pared

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been paring

you
will have been paring

he/she/it
will have been paring

we
will have been paring

you
will have been paring

they
will have been paring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.