Paralyze

Chia đông từ “paralyze” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ paralyze. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to paralyze

Quá khứ đơn
  • paralyzed

Quá khứ phân từ
  • paralyzed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
paralyze

you
paralyze

he/she/it
paralyzes

we
paralyze

you
paralyze

they
paralyze

Thì hiện tại continuous

I
am paralyzing

you
are paralyzing

he/she/it
is paralyzing

we
are paralyzing

you
are paralyzing

they
are paralyzing

Quá khứ đơn

I
paralyzed

you
paralyzed

he/she/it
paralyzed

we
paralyzed

you
paralyzed

they
paralyzed

Quá khứ tiếp diễn

I
was paralyzing

you
were paralyzing

he/she/it
was paralyzing

we
were paralyzing

you
were paralyzing

they
were paralyzing

Hiện tại hoàn thành

I
have paralyzed

you
have paralyzed

he/she/it
has paralyzed

we
have paralyzed

you
have paralyzed

they
have paralyzed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been paralyzing

you
have been paralyzing

he/she/it
has been paralyzing

we
have been paralyzing

you
have been paralyzing

they
have been paralyzing

Quá khứ hoàn thành

I
had paralyzed

you
had paralyzed

he/she/it
had paralyzed

we
had paralyzed

you
had paralyzed

they
had paralyzed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been paralyzing

you
had been paralyzing

he/she/it
had been paralyzing

we
had been paralyzing

you
had been paralyzing

they
had been paralyzing

Tương lại đơn

I
will paralyze

you
will paralyze

he/she/it
will paralyze

we
will paralyze

you
will paralyze

they
will paralyze

Tương lại tiếp diễn

I
will be paralyzing

you
will be paralyzing

he/she/it
will be paralyzing

we
will be paralyzing

you
will be paralyzing

they
will be paralyzing

Tương lại hoàn thành

I
will have paralyzed

you
will have paralyzed

he/she/it
will have paralyzed

we
will have paralyzed

you
will have paralyzed

they
will have paralyzed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been paralyzing

you
will have been paralyzing

he/she/it
will have been paralyzing

we
will have been paralyzing

you
will have been paralyzing

they
will have been paralyzing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.