Page

Chia đông từ “page” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ page. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to page

Quá khứ đơn
  • paged

Quá khứ phân từ
  • paged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
page

you
page

he/she/it
pages

we
page

you
page

they
page

Thì hiện tại continuous

I
am paging

you
are paging

he/she/it
is paging

we
are paging

you
are paging

they
are paging

Quá khứ đơn

I
paged

you
paged

he/she/it
paged

we
paged

you
paged

they
paged

Quá khứ tiếp diễn

I
was paging

you
were paging

he/she/it
was paging

we
were paging

you
were paging

they
were paging

Hiện tại hoàn thành

I
have paged

you
have paged

he/she/it
has paged

we
have paged

you
have paged

they
have paged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been paging

you
have been paging

he/she/it
has been paging

we
have been paging

you
have been paging

they
have been paging

Quá khứ hoàn thành

I
had paged

you
had paged

he/she/it
had paged

we
had paged

you
had paged

they
had paged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been paging

you
had been paging

he/she/it
had been paging

we
had been paging

you
had been paging

they
had been paging

Tương lại đơn

I
will page

you
will page

he/she/it
will page

we
will page

you
will page

they
will page

Tương lại tiếp diễn

I
will be paging

you
will be paging

he/she/it
will be paging

we
will be paging

you
will be paging

they
will be paging

Tương lại hoàn thành

I
will have paged

you
will have paged

he/she/it
will have paged

we
will have paged

you
will have paged

they
will have paged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been paging

you
will have been paging

he/she/it
will have been paging

we
will have been paging

you
will have been paging

they
will have been paging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.