Overtake

Chia đông từ “overtake” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ overtake. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to overtake

Quá khứ đơn
  • overtook

Quá khứ phân từ
  • overtaken

Trần thuật

Thì hiện tại

I
overtake

you
overtake

he/she/it
overtakes

we
overtake

you
overtake

they
overtake

Thì hiện tại continuous

I
am overtaking

you
are overtaking

he/she/it
is overtaking

we
are overtaking

you
are overtaking

they
are overtaking

Quá khứ đơn

I
overtook

you
overtook

he/she/it
overtook

we
overtook

you
overtook

they
overtook

Quá khứ tiếp diễn

I
was overtaking

you
were overtaking

he/she/it
was overtaking

we
were overtaking

you
were overtaking

they
were overtaking

Hiện tại hoàn thành

I
have overtaken

you
have overtaken

he/she/it
has overtaken

we
have overtaken

you
have overtaken

they
have overtaken

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been overtaking

you
have been overtaking

he/she/it
has been overtaking

we
have been overtaking

you
have been overtaking

they
have been overtaking

Quá khứ hoàn thành

I
had overtaken

you
had overtaken

he/she/it
had overtaken

we
had overtaken

you
had overtaken

they
had overtaken

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been overtaking

you
had been overtaking

he/she/it
had been overtaking

we
had been overtaking

you
had been overtaking

they
had been overtaking

Tương lại đơn

I
will overtake

you
will overtake

he/she/it
will overtake

we
will overtake

you
will overtake

they
will overtake

Tương lại tiếp diễn

I
will be overtaking

you
will be overtaking

he/she/it
will be overtaking

we
will be overtaking

you
will be overtaking

they
will be overtaking

Tương lại hoàn thành

I
will have overtaken

you
will have overtaken

he/she/it
will have overtaken

we
will have overtaken

you
will have overtaken

they
will have overtaken

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been overtaking

you
will have been overtaking

he/she/it
will have been overtaking

we
will have been overtaking

you
will have been overtaking

they
will have been overtaking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.