Overshadow

Chia đông từ “overshadow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ overshadow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to overshadow

Quá khứ đơn
  • overshadowed

Quá khứ phân từ
  • overshadowed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
overshadow

you
overshadow

he/she/it
overshadows

we
overshadow

you
overshadow

they
overshadow

Thì hiện tại continuous

I
am overshadowing

you
are overshadowing

he/she/it
is overshadowing

we
are overshadowing

you
are overshadowing

they
are overshadowing

Quá khứ đơn

I
overshadowed

you
overshadowed

he/she/it
overshadowed

we
overshadowed

you
overshadowed

they
overshadowed

Quá khứ tiếp diễn

I
was overshadowing

you
were overshadowing

he/she/it
was overshadowing

we
were overshadowing

you
were overshadowing

they
were overshadowing

Hiện tại hoàn thành

I
have overshadowed

you
have overshadowed

he/she/it
has overshadowed

we
have overshadowed

you
have overshadowed

they
have overshadowed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been overshadowing

you
have been overshadowing

he/she/it
has been overshadowing

we
have been overshadowing

you
have been overshadowing

they
have been overshadowing

Quá khứ hoàn thành

I
had overshadowed

you
had overshadowed

he/she/it
had overshadowed

we
had overshadowed

you
had overshadowed

they
had overshadowed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been overshadowing

you
had been overshadowing

he/she/it
had been overshadowing

we
had been overshadowing

you
had been overshadowing

they
had been overshadowing

Tương lại đơn

I
will overshadow

you
will overshadow

he/she/it
will overshadow

we
will overshadow

you
will overshadow

they
will overshadow

Tương lại tiếp diễn

I
will be overshadowing

you
will be overshadowing

he/she/it
will be overshadowing

we
will be overshadowing

you
will be overshadowing

they
will be overshadowing

Tương lại hoàn thành

I
will have overshadowed

you
will have overshadowed

he/she/it
will have overshadowed

we
will have overshadowed

you
will have overshadowed

they
will have overshadowed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been overshadowing

you
will have been overshadowing

he/she/it
will have been overshadowing

we
will have been overshadowing

you
will have been overshadowing

they
will have been overshadowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.