Overpower

Chia đông từ “overpower” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ overpower. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to overpower

Quá khứ đơn
  • overpowered

Quá khứ phân từ
  • overpowered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
overpower

you
overpower

he/she/it
overpowers

we
overpower

you
overpower

they
overpower

Thì hiện tại continuous

I
am overpowering

you
are overpowering

he/she/it
is overpowering

we
are overpowering

you
are overpowering

they
are overpowering

Quá khứ đơn

I
overpowered

you
overpowered

he/she/it
overpowered

we
overpowered

you
overpowered

they
overpowered

Quá khứ tiếp diễn

I
was overpowering

you
were overpowering

he/she/it
was overpowering

we
were overpowering

you
were overpowering

they
were overpowering

Hiện tại hoàn thành

I
have overpowered

you
have overpowered

he/she/it
has overpowered

we
have overpowered

you
have overpowered

they
have overpowered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been overpowering

you
have been overpowering

he/she/it
has been overpowering

we
have been overpowering

you
have been overpowering

they
have been overpowering

Quá khứ hoàn thành

I
had overpowered

you
had overpowered

he/she/it
had overpowered

we
had overpowered

you
had overpowered

they
had overpowered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been overpowering

you
had been overpowering

he/she/it
had been overpowering

we
had been overpowering

you
had been overpowering

they
had been overpowering

Tương lại đơn

I
will overpower

you
will overpower

he/she/it
will overpower

we
will overpower

you
will overpower

they
will overpower

Tương lại tiếp diễn

I
will be overpowering

you
will be overpowering

he/she/it
will be overpowering

we
will be overpowering

you
will be overpowering

they
will be overpowering

Tương lại hoàn thành

I
will have overpowered

you
will have overpowered

he/she/it
will have overpowered

we
will have overpowered

you
will have overpowered

they
will have overpowered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been overpowering

you
will have been overpowering

he/she/it
will have been overpowering

we
will have been overpowering

you
will have been overpowering

they
will have been overpowering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.