Outnumber

Chia đông từ “outnumber” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ outnumber. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to outnumber

Quá khứ đơn
  • outnumbered

Quá khứ phân từ
  • outnumbered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
outnumber

you
outnumber

he/she/it
outnumbers

we
outnumber

you
outnumber

they
outnumber

Thì hiện tại continuous

I
am outnumbering

you
are outnumbering

he/she/it
is outnumbering

we
are outnumbering

you
are outnumbering

they
are outnumbering

Quá khứ đơn

I
outnumbered

you
outnumbered

he/she/it
outnumbered

we
outnumbered

you
outnumbered

they
outnumbered

Quá khứ tiếp diễn

I
was outnumbering

you
were outnumbering

he/she/it
was outnumbering

we
were outnumbering

you
were outnumbering

they
were outnumbering

Hiện tại hoàn thành

I
have outnumbered

you
have outnumbered

he/she/it
has outnumbered

we
have outnumbered

you
have outnumbered

they
have outnumbered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been outnumbering

you
have been outnumbering

he/she/it
has been outnumbering

we
have been outnumbering

you
have been outnumbering

they
have been outnumbering

Quá khứ hoàn thành

I
had outnumbered

you
had outnumbered

he/she/it
had outnumbered

we
had outnumbered

you
had outnumbered

they
had outnumbered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been outnumbering

you
had been outnumbering

he/she/it
had been outnumbering

we
had been outnumbering

you
had been outnumbering

they
had been outnumbering

Tương lại đơn

I
will outnumber

you
will outnumber

he/she/it
will outnumber

we
will outnumber

you
will outnumber

they
will outnumber

Tương lại tiếp diễn

I
will be outnumbering

you
will be outnumbering

he/she/it
will be outnumbering

we
will be outnumbering

you
will be outnumbering

they
will be outnumbering

Tương lại hoàn thành

I
will have outnumbered

you
will have outnumbered

he/she/it
will have outnumbered

we
will have outnumbered

you
will have outnumbered

they
will have outnumbered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been outnumbering

you
will have been outnumbering

he/she/it
will have been outnumbering

we
will have been outnumbering

you
will have been outnumbering

they
will have been outnumbering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.