Outlive

Chia đông từ “outlive” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ outlive. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to outlive

Quá khứ đơn
  • outlived

Quá khứ phân từ
  • outlived

Trần thuật

Thì hiện tại

I
outlive

you
outlive

he/she/it
outlives

we
outlive

you
outlive

they
outlive

Thì hiện tại continuous

I
am outliving

you
are outliving

he/she/it
is outliving

we
are outliving

you
are outliving

they
are outliving

Quá khứ đơn

I
outlived

you
outlived

he/she/it
outlived

we
outlived

you
outlived

they
outlived

Quá khứ tiếp diễn

I
was outliving

you
were outliving

he/she/it
was outliving

we
were outliving

you
were outliving

they
were outliving

Hiện tại hoàn thành

I
have outlived

you
have outlived

he/she/it
has outlived

we
have outlived

you
have outlived

they
have outlived

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been outliving

you
have been outliving

he/she/it
has been outliving

we
have been outliving

you
have been outliving

they
have been outliving

Quá khứ hoàn thành

I
had outlived

you
had outlived

he/she/it
had outlived

we
had outlived

you
had outlived

they
had outlived

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been outliving

you
had been outliving

he/she/it
had been outliving

we
had been outliving

you
had been outliving

they
had been outliving

Tương lại đơn

I
will outlive

you
will outlive

he/she/it
will outlive

we
will outlive

you
will outlive

they
will outlive

Tương lại tiếp diễn

I
will be outliving

you
will be outliving

he/she/it
will be outliving

we
will be outliving

you
will be outliving

they
will be outliving

Tương lại hoàn thành

I
will have outlived

you
will have outlived

he/she/it
will have outlived

we
will have outlived

you
will have outlived

they
will have outlived

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been outliving

you
will have been outliving

he/she/it
will have been outliving

we
will have been outliving

you
will have been outliving

they
will have been outliving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.