Organize

Chia đông từ “organize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ organize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to organize

Quá khứ đơn
  • organized

Quá khứ phân từ
  • organized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
organize

you
organize

he/she/it
organizes

we
organize

you
organize

they
organize

Thì hiện tại continuous

I
am organizing

you
are organizing

he/she/it
is organizing

we
are organizing

you
are organizing

they
are organizing

Quá khứ đơn

I
organized

you
organized

he/she/it
organized

we
organized

you
organized

they
organized

Quá khứ tiếp diễn

I
was organizing

you
were organizing

he/she/it
was organizing

we
were organizing

you
were organizing

they
were organizing

Hiện tại hoàn thành

I
have organized

you
have organized

he/she/it
has organized

we
have organized

you
have organized

they
have organized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been organizing

you
have been organizing

he/she/it
has been organizing

we
have been organizing

you
have been organizing

they
have been organizing

Quá khứ hoàn thành

I
had organized

you
had organized

he/she/it
had organized

we
had organized

you
had organized

they
had organized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been organizing

you
had been organizing

he/she/it
had been organizing

we
had been organizing

you
had been organizing

they
had been organizing

Tương lại đơn

I
will organize

you
will organize

he/she/it
will organize

we
will organize

you
will organize

they
will organize

Tương lại tiếp diễn

I
will be organizing

you
will be organizing

he/she/it
will be organizing

we
will be organizing

you
will be organizing

they
will be organizing

Tương lại hoàn thành

I
will have organized

you
will have organized

he/she/it
will have organized

we
will have organized

you
will have organized

they
will have organized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been organizing

you
will have been organizing

he/she/it
will have been organizing

we
will have been organizing

you
will have been organizing

they
will have been organizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.