Offend

Chia đông từ “offend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ offend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to offend

Quá khứ đơn
  • offended

Quá khứ phân từ
  • offended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
offend

you
offend

he/she/it
offends

we
offend

you
offend

they
offend

Thì hiện tại continuous

I
am offending

you
are offending

he/she/it
is offending

we
are offending

you
are offending

they
are offending

Quá khứ đơn

I
offended

you
offended

he/she/it
offended

we
offended

you
offended

they
offended

Quá khứ tiếp diễn

I
was offending

you
were offending

he/she/it
was offending

we
were offending

you
were offending

they
were offending

Hiện tại hoàn thành

I
have offended

you
have offended

he/she/it
has offended

we
have offended

you
have offended

they
have offended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been offending

you
have been offending

he/she/it
has been offending

we
have been offending

you
have been offending

they
have been offending

Quá khứ hoàn thành

I
had offended

you
had offended

he/she/it
had offended

we
had offended

you
had offended

they
had offended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been offending

you
had been offending

he/she/it
had been offending

we
had been offending

you
had been offending

they
had been offending

Tương lại đơn

I
will offend

you
will offend

he/she/it
will offend

we
will offend

you
will offend

they
will offend

Tương lại tiếp diễn

I
will be offending

you
will be offending

he/she/it
will be offending

we
will be offending

you
will be offending

they
will be offending

Tương lại hoàn thành

I
will have offended

you
will have offended

he/she/it
will have offended

we
will have offended

you
will have offended

they
will have offended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been offending

you
will have been offending

he/she/it
will have been offending

we
will have been offending

you
will have been offending

they
will have been offending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.