Nose

Chia đông từ “nose” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ nose. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to nose

Quá khứ đơn
  • nosed

Quá khứ phân từ
  • nosed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
nose

you
nose

he/she/it
noses

we
nose

you
nose

they
nose

Thì hiện tại continuous

I
am nosing

you
are nosing

he/she/it
is nosing

we
are nosing

you
are nosing

they
are nosing

Quá khứ đơn

I
nosed

you
nosed

he/she/it
nosed

we
nosed

you
nosed

they
nosed

Quá khứ tiếp diễn

I
was nosing

you
were nosing

he/she/it
was nosing

we
were nosing

you
were nosing

they
were nosing

Hiện tại hoàn thành

I
have nosed

you
have nosed

he/she/it
has nosed

we
have nosed

you
have nosed

they
have nosed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been nosing

you
have been nosing

he/she/it
has been nosing

we
have been nosing

you
have been nosing

they
have been nosing

Quá khứ hoàn thành

I
had nosed

you
had nosed

he/she/it
had nosed

we
had nosed

you
had nosed

they
had nosed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been nosing

you
had been nosing

he/she/it
had been nosing

we
had been nosing

you
had been nosing

they
had been nosing

Tương lại đơn

I
will nose

you
will nose

he/she/it
will nose

we
will nose

you
will nose

they
will nose

Tương lại tiếp diễn

I
will be nosing

you
will be nosing

he/she/it
will be nosing

we
will be nosing

you
will be nosing

they
will be nosing

Tương lại hoàn thành

I
will have nosed

you
will have nosed

he/she/it
will have nosed

we
will have nosed

you
will have nosed

they
will have nosed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been nosing

you
will have been nosing

he/she/it
will have been nosing

we
will have been nosing

you
will have been nosing

they
will have been nosing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.