Nickname

Chia đông từ “nickname” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ nickname. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to nickname

Quá khứ đơn
  • nicknamed

Quá khứ phân từ
  • nicknamed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
nickname

you
nickname

he/she/it
nicknames

we
nickname

you
nickname

they
nickname

Thì hiện tại continuous

I
am nicknaming

you
are nicknaming

he/she/it
is nicknaming

we
are nicknaming

you
are nicknaming

they
are nicknaming

Quá khứ đơn

I
nicknamed

you
nicknamed

he/she/it
nicknamed

we
nicknamed

you
nicknamed

they
nicknamed

Quá khứ tiếp diễn

I
was nicknaming

you
were nicknaming

he/she/it
was nicknaming

we
were nicknaming

you
were nicknaming

they
were nicknaming

Hiện tại hoàn thành

I
have nicknamed

you
have nicknamed

he/she/it
has nicknamed

we
have nicknamed

you
have nicknamed

they
have nicknamed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been nicknaming

you
have been nicknaming

he/she/it
has been nicknaming

we
have been nicknaming

you
have been nicknaming

they
have been nicknaming

Quá khứ hoàn thành

I
had nicknamed

you
had nicknamed

he/she/it
had nicknamed

we
had nicknamed

you
had nicknamed

they
had nicknamed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been nicknaming

you
had been nicknaming

he/she/it
had been nicknaming

we
had been nicknaming

you
had been nicknaming

they
had been nicknaming

Tương lại đơn

I
will nickname

you
will nickname

he/she/it
will nickname

we
will nickname

you
will nickname

they
will nickname

Tương lại tiếp diễn

I
will be nicknaming

you
will be nicknaming

he/she/it
will be nicknaming

we
will be nicknaming

you
will be nicknaming

they
will be nicknaming

Tương lại hoàn thành

I
will have nicknamed

you
will have nicknamed

he/she/it
will have nicknamed

we
will have nicknamed

you
will have nicknamed

they
will have nicknamed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been nicknaming

you
will have been nicknaming

he/she/it
will have been nicknaming

we
will have been nicknaming

you
will have been nicknaming

they
will have been nicknaming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.