Nationalize

Chia đông từ “nationalize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ nationalize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to nationalize

Quá khứ đơn
  • nationalized

Quá khứ phân từ
  • nationalized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
nationalize

you
nationalize

he/she/it
nationalizes

we
nationalize

you
nationalize

they
nationalize

Thì hiện tại continuous

I
am nationalizing

you
are nationalizing

he/she/it
is nationalizing

we
are nationalizing

you
are nationalizing

they
are nationalizing

Quá khứ đơn

I
nationalized

you
nationalized

he/she/it
nationalized

we
nationalized

you
nationalized

they
nationalized

Quá khứ tiếp diễn

I
was nationalizing

you
were nationalizing

he/she/it
was nationalizing

we
were nationalizing

you
were nationalizing

they
were nationalizing

Hiện tại hoàn thành

I
have nationalized

you
have nationalized

he/she/it
has nationalized

we
have nationalized

you
have nationalized

they
have nationalized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been nationalizing

you
have been nationalizing

he/she/it
has been nationalizing

we
have been nationalizing

you
have been nationalizing

they
have been nationalizing

Quá khứ hoàn thành

I
had nationalized

you
had nationalized

he/she/it
had nationalized

we
had nationalized

you
had nationalized

they
had nationalized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been nationalizing

you
had been nationalizing

he/she/it
had been nationalizing

we
had been nationalizing

you
had been nationalizing

they
had been nationalizing

Tương lại đơn

I
will nationalize

you
will nationalize

he/she/it
will nationalize

we
will nationalize

you
will nationalize

they
will nationalize

Tương lại tiếp diễn

I
will be nationalizing

you
will be nationalizing

he/she/it
will be nationalizing

we
will be nationalizing

you
will be nationalizing

they
will be nationalizing

Tương lại hoàn thành

I
will have nationalized

you
will have nationalized

he/she/it
will have nationalized

we
will have nationalized

you
will have nationalized

they
will have nationalized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been nationalizing

you
will have been nationalizing

he/she/it
will have been nationalizing

we
will have been nationalizing

you
will have been nationalizing

they
will have been nationalizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.