Narrow

Chia đông từ “narrow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ narrow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to narrow

Quá khứ đơn
  • narrowed

Quá khứ phân từ
  • narrowed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
narrow

you
narrow

he/she/it
narrows

we
narrow

you
narrow

they
narrow

Thì hiện tại continuous

I
am narrowing

you
are narrowing

he/she/it
is narrowing

we
are narrowing

you
are narrowing

they
are narrowing

Quá khứ đơn

I
narrowed

you
narrowed

he/she/it
narrowed

we
narrowed

you
narrowed

they
narrowed

Quá khứ tiếp diễn

I
was narrowing

you
were narrowing

he/she/it
was narrowing

we
were narrowing

you
were narrowing

they
were narrowing

Hiện tại hoàn thành

I
have narrowed

you
have narrowed

he/she/it
has narrowed

we
have narrowed

you
have narrowed

they
have narrowed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been narrowing

you
have been narrowing

he/she/it
has been narrowing

we
have been narrowing

you
have been narrowing

they
have been narrowing

Quá khứ hoàn thành

I
had narrowed

you
had narrowed

he/she/it
had narrowed

we
had narrowed

you
had narrowed

they
had narrowed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been narrowing

you
had been narrowing

he/she/it
had been narrowing

we
had been narrowing

you
had been narrowing

they
had been narrowing

Tương lại đơn

I
will narrow

you
will narrow

he/she/it
will narrow

we
will narrow

you
will narrow

they
will narrow

Tương lại tiếp diễn

I
will be narrowing

you
will be narrowing

he/she/it
will be narrowing

we
will be narrowing

you
will be narrowing

they
will be narrowing

Tương lại hoàn thành

I
will have narrowed

you
will have narrowed

he/she/it
will have narrowed

we
will have narrowed

you
will have narrowed

they
will have narrowed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been narrowing

you
will have been narrowing

he/she/it
will have been narrowing

we
will have been narrowing

you
will have been narrowing

they
will have been narrowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.