Narrate

Chia đông từ “narrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ narrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to narrate

Quá khứ đơn
  • narrated

Quá khứ phân từ
  • narrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
narrate

you
narrate

he/she/it
narrates

we
narrate

you
narrate

they
narrate

Thì hiện tại continuous

I
am narrating

you
are narrating

he/she/it
is narrating

we
are narrating

you
are narrating

they
are narrating

Quá khứ đơn

I
narrated

you
narrated

he/she/it
narrated

we
narrated

you
narrated

they
narrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was narrating

you
were narrating

he/she/it
was narrating

we
were narrating

you
were narrating

they
were narrating

Hiện tại hoàn thành

I
have narrated

you
have narrated

he/she/it
has narrated

we
have narrated

you
have narrated

they
have narrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been narrating

you
have been narrating

he/she/it
has been narrating

we
have been narrating

you
have been narrating

they
have been narrating

Quá khứ hoàn thành

I
had narrated

you
had narrated

he/she/it
had narrated

we
had narrated

you
had narrated

they
had narrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been narrating

you
had been narrating

he/she/it
had been narrating

we
had been narrating

you
had been narrating

they
had been narrating

Tương lại đơn

I
will narrate

you
will narrate

he/she/it
will narrate

we
will narrate

you
will narrate

they
will narrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be narrating

you
will be narrating

he/she/it
will be narrating

we
will be narrating

you
will be narrating

they
will be narrating

Tương lại hoàn thành

I
will have narrated

you
will have narrated

he/she/it
will have narrated

we
will have narrated

you
will have narrated

they
will have narrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been narrating

you
will have been narrating

he/she/it
will have been narrating

we
will have been narrating

you
will have been narrating

they
will have been narrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.