Motion

Chia đông từ “motion” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ motion. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to motion

Quá khứ đơn
  • motioned

Quá khứ phân từ
  • motioned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
motion

you
motion

he/she/it
motions

we
motion

you
motion

they
motion

Thì hiện tại continuous

I
am motioning

you
are motioning

he/she/it
is motioning

we
are motioning

you
are motioning

they
are motioning

Quá khứ đơn

I
motioned

you
motioned

he/she/it
motioned

we
motioned

you
motioned

they
motioned

Quá khứ tiếp diễn

I
was motioning

you
were motioning

he/she/it
was motioning

we
were motioning

you
were motioning

they
were motioning

Hiện tại hoàn thành

I
have motioned

you
have motioned

he/she/it
has motioned

we
have motioned

you
have motioned

they
have motioned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been motioning

you
have been motioning

he/she/it
has been motioning

we
have been motioning

you
have been motioning

they
have been motioning

Quá khứ hoàn thành

I
had motioned

you
had motioned

he/she/it
had motioned

we
had motioned

you
had motioned

they
had motioned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been motioning

you
had been motioning

he/she/it
had been motioning

we
had been motioning

you
had been motioning

they
had been motioning

Tương lại đơn

I
will motion

you
will motion

he/she/it
will motion

we
will motion

you
will motion

they
will motion

Tương lại tiếp diễn

I
will be motioning

you
will be motioning

he/she/it
will be motioning

we
will be motioning

you
will be motioning

they
will be motioning

Tương lại hoàn thành

I
will have motioned

you
will have motioned

he/she/it
will have motioned

we
will have motioned

you
will have motioned

they
will have motioned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been motioning

you
will have been motioning

he/she/it
will have been motioning

we
will have been motioning

you
will have been motioning

they
will have been motioning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.