Mop

Chia đông từ “mop” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mop. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mop

Quá khứ đơn
  • mopped

Quá khứ phân từ
  • mopped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mop

you
mop

he/she/it
mops

we
mop

you
mop

they
mop

Thì hiện tại continuous

I
am mopping

you
are mopping

he/she/it
is mopping

we
are mopping

you
are mopping

they
are mopping

Quá khứ đơn

I
mopped

you
mopped

he/she/it
mopped

we
mopped

you
mopped

they
mopped

Quá khứ tiếp diễn

I
was mopping

you
were mopping

he/she/it
was mopping

we
were mopping

you
were mopping

they
were mopping

Hiện tại hoàn thành

I
have mopped

you
have mopped

he/she/it
has mopped

we
have mopped

you
have mopped

they
have mopped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mopping

you
have been mopping

he/she/it
has been mopping

we
have been mopping

you
have been mopping

they
have been mopping

Quá khứ hoàn thành

I
had mopped

you
had mopped

he/she/it
had mopped

we
had mopped

you
had mopped

they
had mopped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mopping

you
had been mopping

he/she/it
had been mopping

we
had been mopping

you
had been mopping

they
had been mopping

Tương lại đơn

I
will mop

you
will mop

he/she/it
will mop

we
will mop

you
will mop

they
will mop

Tương lại tiếp diễn

I
will be mopping

you
will be mopping

he/she/it
will be mopping

we
will be mopping

you
will be mopping

they
will be mopping

Tương lại hoàn thành

I
will have mopped

you
will have mopped

he/she/it
will have mopped

we
will have mopped

you
will have mopped

they
will have mopped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mopping

you
will have been mopping

he/she/it
will have been mopping

we
will have been mopping

you
will have been mopping

they
will have been mopping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.