Modulate

Chia đông từ “modulate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ modulate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to modulate

Quá khứ đơn
  • modulated

Quá khứ phân từ
  • modulated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
modulate

you
modulate

he/she/it
modulates

we
modulate

you
modulate

they
modulate

Thì hiện tại continuous

I
am modulating

you
are modulating

he/she/it
is modulating

we
are modulating

you
are modulating

they
are modulating

Quá khứ đơn

I
modulated

you
modulated

he/she/it
modulated

we
modulated

you
modulated

they
modulated

Quá khứ tiếp diễn

I
was modulating

you
were modulating

he/she/it
was modulating

we
were modulating

you
were modulating

they
were modulating

Hiện tại hoàn thành

I
have modulated

you
have modulated

he/she/it
has modulated

we
have modulated

you
have modulated

they
have modulated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been modulating

you
have been modulating

he/she/it
has been modulating

we
have been modulating

you
have been modulating

they
have been modulating

Quá khứ hoàn thành

I
had modulated

you
had modulated

he/she/it
had modulated

we
had modulated

you
had modulated

they
had modulated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been modulating

you
had been modulating

he/she/it
had been modulating

we
had been modulating

you
had been modulating

they
had been modulating

Tương lại đơn

I
will modulate

you
will modulate

he/she/it
will modulate

we
will modulate

you
will modulate

they
will modulate

Tương lại tiếp diễn

I
will be modulating

you
will be modulating

he/she/it
will be modulating

we
will be modulating

you
will be modulating

they
will be modulating

Tương lại hoàn thành

I
will have modulated

you
will have modulated

he/she/it
will have modulated

we
will have modulated

you
will have modulated

they
will have modulated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been modulating

you
will have been modulating

he/she/it
will have been modulating

we
will have been modulating

you
will have been modulating

they
will have been modulating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.