Model

Chia đông từ “model” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ model. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to model

Quá khứ đơn
  • modeled; modelled

Quá khứ phân từ
  • modeled; modelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
model

you
model

he/she/it
models

we
model

you
model

they
model

Thì hiện tại continuous

I
am modeling; modelling

you
are modeling; modelling

he/she/it
is modeling; modelling

we
are modeling; modelling

you
are modeling; modelling

they
are modeling; modelling

Quá khứ đơn

I
modeled; modelled

you
modeled; modelled

he/she/it
modeled; modelled

we
modeled; modelled

you
modeled; modelled

they
modeled; modelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was modeling; modelling

you
were modeling; modelling

he/she/it
was modeling; modelling

we
were modeling; modelling

you
were modeling; modelling

they
were modeling; modelling

Hiện tại hoàn thành

I
have modeled; modelled

you
have modeled; modelled

he/she/it
has modeled; modelled

we
have modeled; modelled

you
have modeled; modelled

they
have modeled; modelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been modeling; modelling

you
have been modeling; modelling

he/she/it
has been modeling; modelling

we
have been modeling; modelling

you
have been modeling; modelling

they
have been modeling; modelling

Quá khứ hoàn thành

I
had modeled; modelled

you
had modeled; modelled

he/she/it
had modeled; modelled

we
had modeled; modelled

you
had modeled; modelled

they
had modeled; modelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been modeling; modelling

you
had been modeling; modelling

he/she/it
had been modeling; modelling

we
had been modeling; modelling

you
had been modeling; modelling

they
had been modeling; modelling

Tương lại đơn

I
will model

you
will model

he/she/it
will model

we
will model

you
will model

they
will model

Tương lại tiếp diễn

I
will be modeling; modelling

you
will be modeling; modelling

he/she/it
will be modeling; modelling

we
will be modeling; modelling

you
will be modeling; modelling

they
will be modeling; modelling

Tương lại hoàn thành

I
will have modeled; modelled

you
will have modeled; modelled

he/she/it
will have modeled; modelled

we
will have modeled; modelled

you
will have modeled; modelled

they
will have modeled; modelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been modeling; modelling

you
will have been modeling; modelling

he/she/it
will have been modeling; modelling

we
will have been modeling; modelling

you
will have been modeling; modelling

they
will have been modeling; modelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.