Mock

Chia đông từ “mock” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mock. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mock

Quá khứ đơn
  • mocked

Quá khứ phân từ
  • mocked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mock

you
mock

he/she/it
mocks

we
mock

you
mock

they
mock

Thì hiện tại continuous

I
am mocking

you
are mocking

he/she/it
is mocking

we
are mocking

you
are mocking

they
are mocking

Quá khứ đơn

I
mocked

you
mocked

he/she/it
mocked

we
mocked

you
mocked

they
mocked

Quá khứ tiếp diễn

I
was mocking

you
were mocking

he/she/it
was mocking

we
were mocking

you
were mocking

they
were mocking

Hiện tại hoàn thành

I
have mocked

you
have mocked

he/she/it
has mocked

we
have mocked

you
have mocked

they
have mocked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mocking

you
have been mocking

he/she/it
has been mocking

we
have been mocking

you
have been mocking

they
have been mocking

Quá khứ hoàn thành

I
had mocked

you
had mocked

he/she/it
had mocked

we
had mocked

you
had mocked

they
had mocked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mocking

you
had been mocking

he/she/it
had been mocking

we
had been mocking

you
had been mocking

they
had been mocking

Tương lại đơn

I
will mock

you
will mock

he/she/it
will mock

we
will mock

you
will mock

they
will mock

Tương lại tiếp diễn

I
will be mocking

you
will be mocking

he/she/it
will be mocking

we
will be mocking

you
will be mocking

they
will be mocking

Tương lại hoàn thành

I
will have mocked

you
will have mocked

he/she/it
will have mocked

we
will have mocked

you
will have mocked

they
will have mocked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mocking

you
will have been mocking

he/she/it
will have been mocking

we
will have been mocking

you
will have been mocking

they
will have been mocking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.