Moan

Chia đông từ “moan” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ moan. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to moan

Quá khứ đơn
  • moaned

Quá khứ phân từ
  • moaned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
moan

you
moan

he/she/it
moans

we
moan

you
moan

they
moan

Thì hiện tại continuous

I
am moaning

you
are moaning

he/she/it
is moaning

we
are moaning

you
are moaning

they
are moaning

Quá khứ đơn

I
moaned

you
moaned

he/she/it
moaned

we
moaned

you
moaned

they
moaned

Quá khứ tiếp diễn

I
was moaning

you
were moaning

he/she/it
was moaning

we
were moaning

you
were moaning

they
were moaning

Hiện tại hoàn thành

I
have moaned

you
have moaned

he/she/it
has moaned

we
have moaned

you
have moaned

they
have moaned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been moaning

you
have been moaning

he/she/it
has been moaning

we
have been moaning

you
have been moaning

they
have been moaning

Quá khứ hoàn thành

I
had moaned

you
had moaned

he/she/it
had moaned

we
had moaned

you
had moaned

they
had moaned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been moaning

you
had been moaning

he/she/it
had been moaning

we
had been moaning

you
had been moaning

they
had been moaning

Tương lại đơn

I
will moan

you
will moan

he/she/it
will moan

we
will moan

you
will moan

they
will moan

Tương lại tiếp diễn

I
will be moaning

you
will be moaning

he/she/it
will be moaning

we
will be moaning

you
will be moaning

they
will be moaning

Tương lại hoàn thành

I
will have moaned

you
will have moaned

he/she/it
will have moaned

we
will have moaned

you
will have moaned

they
will have moaned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been moaning

you
will have been moaning

he/she/it
will have been moaning

we
will have been moaning

you
will have been moaning

they
will have been moaning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.