Mix

Chia đông từ “mix” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mix. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mix

Quá khứ đơn
  • mixed

Quá khứ phân từ
  • mixed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mix

you
mix

he/she/it
mixes

we
mix

you
mix

they
mix

Thì hiện tại continuous

I
am mixing

you
are mixing

he/she/it
is mixing

we
are mixing

you
are mixing

they
are mixing

Quá khứ đơn

I
mixed

you
mixed

he/she/it
mixed

we
mixed

you
mixed

they
mixed

Quá khứ tiếp diễn

I
was mixing

you
were mixing

he/she/it
was mixing

we
were mixing

you
were mixing

they
were mixing

Hiện tại hoàn thành

I
have mixed

you
have mixed

he/she/it
has mixed

we
have mixed

you
have mixed

they
have mixed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mixing

you
have been mixing

he/she/it
has been mixing

we
have been mixing

you
have been mixing

they
have been mixing

Quá khứ hoàn thành

I
had mixed

you
had mixed

he/she/it
had mixed

we
had mixed

you
had mixed

they
had mixed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mixing

you
had been mixing

he/she/it
had been mixing

we
had been mixing

you
had been mixing

they
had been mixing

Tương lại đơn

I
will mix

you
will mix

he/she/it
will mix

we
will mix

you
will mix

they
will mix

Tương lại tiếp diễn

I
will be mixing

you
will be mixing

he/she/it
will be mixing

we
will be mixing

you
will be mixing

they
will be mixing

Tương lại hoàn thành

I
will have mixed

you
will have mixed

he/she/it
will have mixed

we
will have mixed

you
will have mixed

they
will have mixed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mixing

you
will have been mixing

he/she/it
will have been mixing

we
will have been mixing

you
will have been mixing

they
will have been mixing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.