Misuse

Chia đông từ “misuse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ misuse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to misuse

Quá khứ đơn
  • misused

Quá khứ phân từ
  • misused

Trần thuật

Thì hiện tại

I
misuse

you
misuse

he/she/it
misuses

we
misuse

you
misuse

they
misuse

Thì hiện tại continuous

I
am misusing

you
are misusing

he/she/it
is misusing

we
are misusing

you
are misusing

they
are misusing

Quá khứ đơn

I
misused

you
misused

he/she/it
misused

we
misused

you
misused

they
misused

Quá khứ tiếp diễn

I
was misusing

you
were misusing

he/she/it
was misusing

we
were misusing

you
were misusing

they
were misusing

Hiện tại hoàn thành

I
have misused

you
have misused

he/she/it
has misused

we
have misused

you
have misused

they
have misused

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been misusing

you
have been misusing

he/she/it
has been misusing

we
have been misusing

you
have been misusing

they
have been misusing

Quá khứ hoàn thành

I
had misused

you
had misused

he/she/it
had misused

we
had misused

you
had misused

they
had misused

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been misusing

you
had been misusing

he/she/it
had been misusing

we
had been misusing

you
had been misusing

they
had been misusing

Tương lại đơn

I
will misuse

you
will misuse

he/she/it
will misuse

we
will misuse

you
will misuse

they
will misuse

Tương lại tiếp diễn

I
will be misusing

you
will be misusing

he/she/it
will be misusing

we
will be misusing

you
will be misusing

they
will be misusing

Tương lại hoàn thành

I
will have misused

you
will have misused

he/she/it
will have misused

we
will have misused

you
will have misused

they
will have misused

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been misusing

you
will have been misusing

he/she/it
will have been misusing

we
will have been misusing

you
will have been misusing

they
will have been misusing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.