Mistake

Chia đông từ “mistake” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mistake. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mistake

Quá khứ đơn
  • mistook

Quá khứ phân từ
  • mistaken

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mistake

you
mistake

he/she/it
mistakes

we
mistake

you
mistake

they
mistake

Thì hiện tại continuous

I
am mistaking

you
are mistaking

he/she/it
is mistaking

we
are mistaking

you
are mistaking

they
are mistaking

Quá khứ đơn

I
mistook

you
mistook

he/she/it
mistook

we
mistook

you
mistook

they
mistook

Quá khứ tiếp diễn

I
was mistaking

you
were mistaking

he/she/it
was mistaking

we
were mistaking

you
were mistaking

they
were mistaking

Hiện tại hoàn thành

I
have mistaken

you
have mistaken

he/she/it
has mistaken

we
have mistaken

you
have mistaken

they
have mistaken

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mistaking

you
have been mistaking

he/she/it
has been mistaking

we
have been mistaking

you
have been mistaking

they
have been mistaking

Quá khứ hoàn thành

I
had mistaken

you
had mistaken

he/she/it
had mistaken

we
had mistaken

you
had mistaken

they
had mistaken

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mistaking

you
had been mistaking

he/she/it
had been mistaking

we
had been mistaking

you
had been mistaking

they
had been mistaking

Tương lại đơn

I
will mistake

you
will mistake

he/she/it
will mistake

we
will mistake

you
will mistake

they
will mistake

Tương lại tiếp diễn

I
will be mistaking

you
will be mistaking

he/she/it
will be mistaking

we
will be mistaking

you
will be mistaking

they
will be mistaking

Tương lại hoàn thành

I
will have mistaken

you
will have mistaken

he/she/it
will have mistaken

we
will have mistaken

you
will have mistaken

they
will have mistaken

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mistaking

you
will have been mistaking

he/she/it
will have been mistaking

we
will have been mistaking

you
will have been mistaking

they
will have been mistaking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.