Misjudge

Chia đông từ “misjudge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ misjudge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to misjudge

Quá khứ đơn
  • misjudged

Quá khứ phân từ
  • misjudged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
misjudge

you
misjudge

he/she/it
misjudges

we
misjudge

you
misjudge

they
misjudge

Thì hiện tại continuous

I
am misjudging

you
are misjudging

he/she/it
is misjudging

we
are misjudging

you
are misjudging

they
are misjudging

Quá khứ đơn

I
misjudged

you
misjudged

he/she/it
misjudged

we
misjudged

you
misjudged

they
misjudged

Quá khứ tiếp diễn

I
was misjudging

you
were misjudging

he/she/it
was misjudging

we
were misjudging

you
were misjudging

they
were misjudging

Hiện tại hoàn thành

I
have misjudged

you
have misjudged

he/she/it
has misjudged

we
have misjudged

you
have misjudged

they
have misjudged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been misjudging

you
have been misjudging

he/she/it
has been misjudging

we
have been misjudging

you
have been misjudging

they
have been misjudging

Quá khứ hoàn thành

I
had misjudged

you
had misjudged

he/she/it
had misjudged

we
had misjudged

you
had misjudged

they
had misjudged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been misjudging

you
had been misjudging

he/she/it
had been misjudging

we
had been misjudging

you
had been misjudging

they
had been misjudging

Tương lại đơn

I
will misjudge

you
will misjudge

he/she/it
will misjudge

we
will misjudge

you
will misjudge

they
will misjudge

Tương lại tiếp diễn

I
will be misjudging

you
will be misjudging

he/she/it
will be misjudging

we
will be misjudging

you
will be misjudging

they
will be misjudging

Tương lại hoàn thành

I
will have misjudged

you
will have misjudged

he/she/it
will have misjudged

we
will have misjudged

you
will have misjudged

they
will have misjudged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been misjudging

you
will have been misjudging

he/she/it
will have been misjudging

we
will have been misjudging

you
will have been misjudging

they
will have been misjudging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.