Mingle

Chia đông từ “mingle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mingle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mingle

Quá khứ đơn
  • mingled

Quá khứ phân từ
  • mingled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mingle

you
mingle

he/she/it
mingles

we
mingle

you
mingle

they
mingle

Thì hiện tại continuous

I
am mingling

you
are mingling

he/she/it
is mingling

we
are mingling

you
are mingling

they
are mingling

Quá khứ đơn

I
mingled

you
mingled

he/she/it
mingled

we
mingled

you
mingled

they
mingled

Quá khứ tiếp diễn

I
was mingling

you
were mingling

he/she/it
was mingling

we
were mingling

you
were mingling

they
were mingling

Hiện tại hoàn thành

I
have mingled

you
have mingled

he/she/it
has mingled

we
have mingled

you
have mingled

they
have mingled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mingling

you
have been mingling

he/she/it
has been mingling

we
have been mingling

you
have been mingling

they
have been mingling

Quá khứ hoàn thành

I
had mingled

you
had mingled

he/she/it
had mingled

we
had mingled

you
had mingled

they
had mingled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mingling

you
had been mingling

he/she/it
had been mingling

we
had been mingling

you
had been mingling

they
had been mingling

Tương lại đơn

I
will mingle

you
will mingle

he/she/it
will mingle

we
will mingle

you
will mingle

they
will mingle

Tương lại tiếp diễn

I
will be mingling

you
will be mingling

he/she/it
will be mingling

we
will be mingling

you
will be mingling

they
will be mingling

Tương lại hoàn thành

I
will have mingled

you
will have mingled

he/she/it
will have mingled

we
will have mingled

you
will have mingled

they
will have mingled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mingling

you
will have been mingling

he/she/it
will have been mingling

we
will have been mingling

you
will have been mingling

they
will have been mingling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.