Mince

Chia đông từ “mince” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mince. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mince

Quá khứ đơn
  • minced

Quá khứ phân từ
  • minced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mince

you
mince

he/she/it
minces

we
mince

you
mince

they
mince

Thì hiện tại continuous

I
am mincing

you
are mincing

he/she/it
is mincing

we
are mincing

you
are mincing

they
are mincing

Quá khứ đơn

I
minced

you
minced

he/she/it
minced

we
minced

you
minced

they
minced

Quá khứ tiếp diễn

I
was mincing

you
were mincing

he/she/it
was mincing

we
were mincing

you
were mincing

they
were mincing

Hiện tại hoàn thành

I
have minced

you
have minced

he/she/it
has minced

we
have minced

you
have minced

they
have minced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mincing

you
have been mincing

he/she/it
has been mincing

we
have been mincing

you
have been mincing

they
have been mincing

Quá khứ hoàn thành

I
had minced

you
had minced

he/she/it
had minced

we
had minced

you
had minced

they
had minced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mincing

you
had been mincing

he/she/it
had been mincing

we
had been mincing

you
had been mincing

they
had been mincing

Tương lại đơn

I
will mince

you
will mince

he/she/it
will mince

we
will mince

you
will mince

they
will mince

Tương lại tiếp diễn

I
will be mincing

you
will be mincing

he/she/it
will be mincing

we
will be mincing

you
will be mincing

they
will be mincing

Tương lại hoàn thành

I
will have minced

you
will have minced

he/she/it
will have minced

we
will have minced

you
will have minced

they
will have minced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mincing

you
will have been mincing

he/she/it
will have been mincing

we
will have been mincing

you
will have been mincing

they
will have been mincing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.