Mesmerize

Chia đông từ “mesmerize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mesmerize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mesmerize

Quá khứ đơn
  • mesmerized

Quá khứ phân từ
  • mesmerized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mesmerize

you
mesmerize

he/she/it
mesmerizes

we
mesmerize

you
mesmerize

they
mesmerize

Thì hiện tại continuous

I
am mesmerizing

you
are mesmerizing

he/she/it
is mesmerizing

we
are mesmerizing

you
are mesmerizing

they
are mesmerizing

Quá khứ đơn

I
mesmerized

you
mesmerized

he/she/it
mesmerized

we
mesmerized

you
mesmerized

they
mesmerized

Quá khứ tiếp diễn

I
was mesmerizing

you
were mesmerizing

he/she/it
was mesmerizing

we
were mesmerizing

you
were mesmerizing

they
were mesmerizing

Hiện tại hoàn thành

I
have mesmerized

you
have mesmerized

he/she/it
has mesmerized

we
have mesmerized

you
have mesmerized

they
have mesmerized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mesmerizing

you
have been mesmerizing

he/she/it
has been mesmerizing

we
have been mesmerizing

you
have been mesmerizing

they
have been mesmerizing

Quá khứ hoàn thành

I
had mesmerized

you
had mesmerized

he/she/it
had mesmerized

we
had mesmerized

you
had mesmerized

they
had mesmerized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mesmerizing

you
had been mesmerizing

he/she/it
had been mesmerizing

we
had been mesmerizing

you
had been mesmerizing

they
had been mesmerizing

Tương lại đơn

I
will mesmerize

you
will mesmerize

he/she/it
will mesmerize

we
will mesmerize

you
will mesmerize

they
will mesmerize

Tương lại tiếp diễn

I
will be mesmerizing

you
will be mesmerizing

he/she/it
will be mesmerizing

we
will be mesmerizing

you
will be mesmerizing

they
will be mesmerizing

Tương lại hoàn thành

I
will have mesmerized

you
will have mesmerized

he/she/it
will have mesmerized

we
will have mesmerized

you
will have mesmerized

they
will have mesmerized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mesmerizing

you
will have been mesmerizing

he/she/it
will have been mesmerizing

we
will have been mesmerizing

you
will have been mesmerizing

they
will have been mesmerizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.