Mention

Chia đông từ “mention” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mention. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mention

Quá khứ đơn
  • mentioned

Quá khứ phân từ
  • mentioned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mention

you
mention

he/she/it
mentions

we
mention

you
mention

they
mention

Thì hiện tại continuous

I
am mentioning

you
are mentioning

he/she/it
is mentioning

we
are mentioning

you
are mentioning

they
are mentioning

Quá khứ đơn

I
mentioned

you
mentioned

he/she/it
mentioned

we
mentioned

you
mentioned

they
mentioned

Quá khứ tiếp diễn

I
was mentioning

you
were mentioning

he/she/it
was mentioning

we
were mentioning

you
were mentioning

they
were mentioning

Hiện tại hoàn thành

I
have mentioned

you
have mentioned

he/she/it
has mentioned

we
have mentioned

you
have mentioned

they
have mentioned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mentioning

you
have been mentioning

he/she/it
has been mentioning

we
have been mentioning

you
have been mentioning

they
have been mentioning

Quá khứ hoàn thành

I
had mentioned

you
had mentioned

he/she/it
had mentioned

we
had mentioned

you
had mentioned

they
had mentioned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mentioning

you
had been mentioning

he/she/it
had been mentioning

we
had been mentioning

you
had been mentioning

they
had been mentioning

Tương lại đơn

I
will mention

you
will mention

he/she/it
will mention

we
will mention

you
will mention

they
will mention

Tương lại tiếp diễn

I
will be mentioning

you
will be mentioning

he/she/it
will be mentioning

we
will be mentioning

you
will be mentioning

they
will be mentioning

Tương lại hoàn thành

I
will have mentioned

you
will have mentioned

he/she/it
will have mentioned

we
will have mentioned

you
will have mentioned

they
will have mentioned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mentioning

you
will have been mentioning

he/she/it
will have been mentioning

we
will have been mentioning

you
will have been mentioning

they
will have been mentioning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.