Mend

Chia đông từ “mend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mend

Quá khứ đơn
  • mended

Quá khứ phân từ
  • mended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mend

you
mend

he/she/it
mends

we
mend

you
mend

they
mend

Thì hiện tại continuous

I
am mending

you
are mending

he/she/it
is mending

we
are mending

you
are mending

they
are mending

Quá khứ đơn

I
mended

you
mended

he/she/it
mended

we
mended

you
mended

they
mended

Quá khứ tiếp diễn

I
was mending

you
were mending

he/she/it
was mending

we
were mending

you
were mending

they
were mending

Hiện tại hoàn thành

I
have mended

you
have mended

he/she/it
has mended

we
have mended

you
have mended

they
have mended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mending

you
have been mending

he/she/it
has been mending

we
have been mending

you
have been mending

they
have been mending

Quá khứ hoàn thành

I
had mended

you
had mended

he/she/it
had mended

we
had mended

you
had mended

they
had mended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mending

you
had been mending

he/she/it
had been mending

we
had been mending

you
had been mending

they
had been mending

Tương lại đơn

I
will mend

you
will mend

he/she/it
will mend

we
will mend

you
will mend

they
will mend

Tương lại tiếp diễn

I
will be mending

you
will be mending

he/she/it
will be mending

we
will be mending

you
will be mending

they
will be mending

Tương lại hoàn thành

I
will have mended

you
will have mended

he/she/it
will have mended

we
will have mended

you
will have mended

they
will have mended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mending

you
will have been mending

he/she/it
will have been mending

we
will have been mending

you
will have been mending

they
will have been mending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.