Maximize

Chia đông từ “maximize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ maximize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to maximize

Quá khứ đơn
  • maximized

Quá khứ phân từ
  • maximized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
maximize

you
maximize

he/she/it
maximizes

we
maximize

you
maximize

they
maximize

Thì hiện tại continuous

I
am maximizing

you
are maximizing

he/she/it
is maximizing

we
are maximizing

you
are maximizing

they
are maximizing

Quá khứ đơn

I
maximized

you
maximized

he/she/it
maximized

we
maximized

you
maximized

they
maximized

Quá khứ tiếp diễn

I
was maximizing

you
were maximizing

he/she/it
was maximizing

we
were maximizing

you
were maximizing

they
were maximizing

Hiện tại hoàn thành

I
have maximized

you
have maximized

he/she/it
has maximized

we
have maximized

you
have maximized

they
have maximized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been maximizing

you
have been maximizing

he/she/it
has been maximizing

we
have been maximizing

you
have been maximizing

they
have been maximizing

Quá khứ hoàn thành

I
had maximized

you
had maximized

he/she/it
had maximized

we
had maximized

you
had maximized

they
had maximized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been maximizing

you
had been maximizing

he/she/it
had been maximizing

we
had been maximizing

you
had been maximizing

they
had been maximizing

Tương lại đơn

I
will maximize

you
will maximize

he/she/it
will maximize

we
will maximize

you
will maximize

they
will maximize

Tương lại tiếp diễn

I
will be maximizing

you
will be maximizing

he/she/it
will be maximizing

we
will be maximizing

you
will be maximizing

they
will be maximizing

Tương lại hoàn thành

I
will have maximized

you
will have maximized

he/she/it
will have maximized

we
will have maximized

you
will have maximized

they
will have maximized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been maximizing

you
will have been maximizing

he/she/it
will have been maximizing

we
will have been maximizing

you
will have been maximizing

they
will have been maximizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.