Matter

Chia đông từ “matter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ matter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to matter

Quá khứ đơn
  • mattered

Quá khứ phân từ
  • mattered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
matter

you
matter

he/she/it
matters

we
matter

you
matter

they
matter

Thì hiện tại continuous

I
am mattering

you
are mattering

he/she/it
is mattering

we
are mattering

you
are mattering

they
are mattering

Quá khứ đơn

I
mattered

you
mattered

he/she/it
mattered

we
mattered

you
mattered

they
mattered

Quá khứ tiếp diễn

I
was mattering

you
were mattering

he/she/it
was mattering

we
were mattering

you
were mattering

they
were mattering

Hiện tại hoàn thành

I
have mattered

you
have mattered

he/she/it
has mattered

we
have mattered

you
have mattered

they
have mattered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mattering

you
have been mattering

he/she/it
has been mattering

we
have been mattering

you
have been mattering

they
have been mattering

Quá khứ hoàn thành

I
had mattered

you
had mattered

he/she/it
had mattered

we
had mattered

you
had mattered

they
had mattered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mattering

you
had been mattering

he/she/it
had been mattering

we
had been mattering

you
had been mattering

they
had been mattering

Tương lại đơn

I
will matter

you
will matter

he/she/it
will matter

we
will matter

you
will matter

they
will matter

Tương lại tiếp diễn

I
will be mattering

you
will be mattering

he/she/it
will be mattering

we
will be mattering

you
will be mattering

they
will be mattering

Tương lại hoàn thành

I
will have mattered

you
will have mattered

he/she/it
will have mattered

we
will have mattered

you
will have mattered

they
will have mattered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mattering

you
will have been mattering

he/she/it
will have been mattering

we
will have been mattering

you
will have been mattering

they
will have been mattering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.